ДОБРЕ ДОШЛИ

ПГТ "Алеко Константинов" провежда обучение по специалностите :

- “Организация на хотелиерството”

- “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения"

- “Производство на кулинарни изделия и напитки”

- “Кетъринг"

- "Организация на обслужването в хотелиерството"

Учениците се обучават в:

  • дневна форма на обучение

  • самостоятелна форма на обучение

 СЪБИТИЯ

ВАЖНО

Без име.png
images.jpg

50   години

традиция и професионализъм -

сега и завинаги!

постижения в професията

видео

ПРАВИЛА

за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – град Банкя

обявява следните свободни места за учениците към 14.03. 2022 г.

Скъпи ученици, уважаеми колеги и родители,

 

        Във връзка с писмо с изх. № РУО 1-41145/13.12.2021 г. относно осигурена психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID-19 на деца, ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители, Ви уведомявам, че РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива :

безплатна телефонна линия с номер :  0877 183 133

 

за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

 

      Приложено предоставяме график за дежурства на психолози за осигуряване на психологическа подкрепа на безплатната телефонна линия.

 

      Ученици, родители, педагогически и непедагогически персонал на ПГ по труризъм „Алеко Константинов“ – град Банкя, могат да се обръщат за психологическа подкрепа и към училищния психолог Людмила Лилова, на тел. 0886 74 35 25 или e-mail: lila_lus@abv.bg.

ЗАПОВЕД НА МОН И МЗ от 24.11.2021 г.

И

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

СЪОБЩЕНИЕ

                                                 НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

              В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ЗАПОВЕД №РД09-4465/17.11.2021г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ № 957 - ПВР ОТ 16.11 2021г. НА ЦИК ЗА НАСРОЧВАНЕ НА НОВ ИЗБОР НА 21.11.2021 Г. НА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                             21.11.2021г. Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА УЧЕБЕН ДЕН.

          УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ СИНХРОННО ПО УТВЪРДЕНОТО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ЧАСОВИ ГРАФИК ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА  MICROSOFT TEAMS.

 

                                                                                                                                     ПАЗЕТЕ СЕ И БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

 

                                                                                                                                     ОТ РЪКОВОДСТВОТО

ЗАПОВЕД НА МОН И МЗ

И

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

СЪОБЩЕНИЕ

                                                     НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

           В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ЗАПОВЕД №РД09-4003/01.11.2021г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2021г. НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И УКАЗ №245 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2021г. НА ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ

15.11.2021г. Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА УЧЕБЕН ДЕН.

          УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ СИНХРОННО ПО УТВЪРДЕНОТО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ЧАСОВИ ГРАФИК ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА  MICROSOFT TEAMS.

 

                                                                                                                                     ПАЗЕТЕ СЕ И БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

 

                                                                                                                                     ОТ РЪКОВОДСТВОТО

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

             В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗДАДЕНАТА ОТ  МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И НАУКАТА ЗАПОВЕД,  СЧИТАНО ОТ 21.10.2021г. (ЧЕТВЪРТЪК)  ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ В ПГ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ГР. БАНКЯ ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8 ДО 12 КЛАС.

             УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО УТВЪРДЕНОТО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ЧАСОВИ ГРАФИК ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТФОРМИ НА MICROSOFT TEAMS И SHKOLO.BG.

                                                                                                                                    ОТ РЪКОВОДСТВОТО

НАСОКИ  ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за откриване на учебната 2021/2022 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за родителски срещи за учебната 2021/2022 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за родителите на учениците от VIII клас

            

СЪОБЩЕНИЕ

Финансова подкрепа на родителите на деца до 14-годишна възраст в условията на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

ОУ лого.jpg
PODKREPA ZA USPEH LOGO.jpg
Untitled.png
Бланка  BG05M2OP001-page0001_edited.jpg