top of page

Държавни зрелостни изпити - 2023/2024 година

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с промените в Закона за предучилищното и училищното
образование, даващи право на лица, притежаващи диплома за средно
образование, по свое желание да положат еднократно в рамките на
учебната година на завършването си или на следващата учебна година да
положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен
предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит,
върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид
подготовка и писмо на МОН с вх. №РУО1-11562/09.04.2024 г., Ви
уведомявам, че в периода от 24.04.2024 г. до 15,00 часа на 26.04.2024 г.
можете да заявите изпит по чл. 104а, ал.1 от Наредба №11/01.09.2016 г. на
МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците при
Йорданка Димитрова, ЗДУД и инж.Савина Спасова, ЗДУПД в ПГ по
туризъм „Алеко Константинов“, град Банкя.

bottom of page