top of page

Документи

ПРАВИЛНИК ЗА   ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”- ГР. БАНКЯ

за учебната 2023/ 2024 година

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН  ЗА   ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”- ГР. БАНКЯ

за учебната 2023/ 2024 година

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА 

ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

П  Р  А  В  И  Л А

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И  ОТЧИТАНЕ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

План-програма за действие за 2024 година за безопасност на движението по пътищата

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ ГР. БАНКЯ ЗА ПЕРИОДА 2023-2028 Г.

                            СТРАТЕГИЯ                                                      ЕТИЧЕН КОДЕКС

bottom of page