top of page

Документи

ПРАВИЛНИК ЗА   ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”- ГР. БАНКЯ

за учебната 2022/ 2023 година

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН  ЗА   ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”- ГР. БАНКЯ

за учебната 2022/ 2023 година

 

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА 

ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

  • УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА  ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

  • План-програма за действие за 2023 година за безопасност на движението по пътищата

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

                                СТРАТЕГИЯ                                                    ЕТИЧЕН КОДЕКС

bottom of page