Документи

ПРАВИЛНИК ЗА   ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”- ГР. БАНКЯ

за учебната 2022/ 2023 година

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН  ЗА   ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”- ГР. БАНКЯ

за учебната 2022/ 2023 година

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

  • УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА  ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

                                СТРАТЕГИЯ                                                    ЕТИЧЕН КОДЕКС